Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki “Zagłębie” Lubin Sportowa Spółka Akcyjna

środa, 14 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 2 czerwca 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie ( KGHM Polska Miedź S.A. przed rejestracją posiadała 41% akcji w kapitale zakładowym "Zagłębie" Lubin SSA ). Kapitał zakładowy "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna został podwyższony o kwotę 9 560 tys. zł poprzez wyemitowanie 9 560 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. po cenie nominalnej tj. po 1000 zł za każdą akcję. Akcje zostały opłacone gotówką. Objęte akcje stanowią 64,80% kapitału zakładowego "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna  i uprawniają do takiej samej liczby głosów. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 9 560 tys. zł.

Obecnie kapitał zakładowy "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna   wynosi 14 753 tys. zł i dzieli się na 14 753 akcje po 1000 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 14 753.

Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna udział jednostek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.  w kapitale zakładowym "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna przedstawia się następująco:

- PHP "Mercus"-Sp. z o.o. posiada 2 000 akcji co stanowi 13,56% kapitału zakładowego "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna  i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- KGHM Polska Miedź S.A. posiada 11 689 akcji co stanowi 79,23% kapitału zakładowego "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna  i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna. 
 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)