Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna

wtorek, 16 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 października 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Kapitał zakładowy spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna został podwyższony o kwotę 100 000 tys. zł poprzez wyemitowanie 100 000 akcji imiennych zwykłych, serii "AE" o wartości nominalnej 1000 zł każda. Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. Umowa objęcia akcji została zawarta 30 lipca 2007 r. (raport bieżący 42/2007 z dnia 30 lipca 2007). 
Kapitał zakładowy spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna po rejestracji zmian wynosi 113 689 tys. zł i dzieli się na 113 689 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1000 zł każda. 
KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100% kapitału zakładowego spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna. 
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna wynosi 113 689. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)