Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.

czwartek, 17 Marzec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 9 marca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Umorzonych zostało 343 udziały. Kapitał zakładowy PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. po rejestracji wynosi 4 215 tys. zł i dzieli się na 79 050 udziałów po 50 zł każdy. 

Po rejestracji zmiany kapitału zakładowego, PHP "Mercus" Sp. z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.) posiada 74 300 udziałów co stanowi 93,99% kapitału zakładowego PHU "Lubinpex" Sp. z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 79 050.