Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PHP "Mercus " Sp. z o.o.

piątek, 03 Marzec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 23 lutego 2006 r. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiana kapitału zakładowego spółki PHP "Mercus " Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy PHP "Mercus " Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 4 258,6 tys. zł poprzez utworzenie 7 530 udziałów o wartości nominalnej 565,55 zł każdy. 

Nowe udziały w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. za gotówkę, po cenie nominalnej tj. po 565,55 zł za każdy udział. Udziały zostały opłacone w dniu 9 grudnia 2005 r. Objete udziały stanowią 40,2% kapitału zakładowego PHP "Mercus " Sp. z o.o. i uprawniają do takiej samej liczby głosów. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z ich początkowym ujęciem według ceny nabycia wynosi 4 258,6 tys. zł. 

Obecnie kapitał zakładowy PHP "Mercus " Sp. z o.o. wynosi 10 733,0 tys. zł i dzieli się na 18 733 udziały po 565,55 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich utworzonych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 18 733. Całość udziałów (100%) jest w posiadaniu KGHM Polska Miedź S.A.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego PHP "Mercus " Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)