Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna

wtorek, 09 Październik, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 3 października 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Kapitał zakładowy spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna został podwyższony o kwotę 4 299,8 tys. zł poprzez wyemitowanie 60 560 akcji o wartości nominalnej 71 zł każda. Nowe akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 
Środki uzyskane z podwyższenia będą przeznaczone na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala i przychodni "MCZ" S.A. 
Kapitał zakładowy spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna po rejestracji zmian wynosi 51 117,8 tys. zł i dzieli się na 719 969 akcji o wartości nominalnej 71 zł każda. 
KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100% kapitału zakładowego spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna. 
Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna wynosi 769 967. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)