Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR

piątek, 11 Sierpień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 2 sierpnia 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR z siedzibą we Wrocławiu ( jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR został podwyższony o kwotę 5 000 tys. zł poprzez ustanowienie 10 000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 

Nowe udziały w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. po cenie nominalnej tj. po 500 zł za każdy udział. Udziały zostały opłacone gotówką. Objęte udziały stanowią 58,78% kapitału zakładowego KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR i uprawniają do takiej samej liczby głosów. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 5 000 tys. zł. 

Obecnie kapitał zakładowy KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR wynosi 8 506,5 tys. zł i dzieli się na 17 013 udziałów po 500 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 17 013. 

Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR nadal 100% kapitału zakładowego tej spółki posiada KGHM Polska Miedź S.A. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: obejmowane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)