Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

poniedziałek, 13 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 6 czerwca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał został podwyższony o kwotę 2 750,0 tys. zł poprzez ustanowienie 2 750 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Nowo ustanowione udziały objęła Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 

Udziały zostały pokryte: 

  1. gotowizną w kwocie 1 250,0 tys. zł (1 250 udziałów), 
  2. aportem w postaci wierzytelności wymaganej z tytułu zwrotu dopłaty należnej DSI S.A. w kwocie 1 500,0 tys. zł (1 500 udziałów). Wartość ewidencyjna wierzytelności wynosi 1 500, 0 tys. zł. 

Udziały zostały nabyte po wartości nominalnej. 

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach DSI S.A. wynosi 2 750,0 tys. zł. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne DSI S.A. 

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kapitał zakładowy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. po rejestracji wynosi 6 600,0 tys. zł i dzieli się na 6 600 udziałów po 1000 zł każdy. 

Po rejestracji zmiany kapitału zakładowego, Dolnośląska Spółka Inwestycyjna posiada 6 600 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 6 600. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez DSI S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.