Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Energetyka sp. z o.o.

środa, 03 Sierpień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 26 lipca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki "Energetyka" sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy "Energetyka" sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 65 942,3 tys. zł poprzez ustanowienie 659 423 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objęła KGHM Polska Miedź S.A., pokrywając je wkładem niepieniężnym o wartości 65 851,2 tys. zł oraz gotowizną w kwocie 91,1 tys. zł. 

Aktywa wnoszone jako wkład niepieniężny stanowi zorganizowana część przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Gospodarki Wodą. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 54 573,8 tys. zł. 

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A. Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. 

Kapitał zakładowy Energetyka sp. z o.o. po rejestracji wynosi 191 049,3 tys. zł i dzieli się na 1 910 493 udziałów po 100 zł każdy. 

100% udziałów posiada KGHM Polska Miedź S.A. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 1 910 493. 

"Energetyka" sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2005 r. przejęła w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Gospodarki Wodą. 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego "Energetyka" sp. z o.o.