Rejestracja zmian kapitału zakładowego PeBeKa S.A.

wtorek, 27 Styczeń, 2009
Raport nr 6/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 stycznia 2009 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego jednostki zależnej KGHM Polska Miedź S.A. – PeBeKa S.A. Kapitał zakładowy PeBeKa S.A. został podwyższony o kwotę 15 100 001,00 zł poprzez wyemitowanie 247 541 nowych akcji imiennych o wartości nominalnej 61,00 zł każda.

Nowo wyemitowane akcje w całości zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. po cenie nominalnej tj. po 61,00 zł za jedną akcję i pokryte wkładem pieniężnym.

Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. odpowiada ich wartości nominalnej.

Objęte akcje stanowią 23,36% kapitału zakładowego PeBeKa S.A.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Polska Miedź S.A.
Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Obecnie kapitał zakładowy PeBeKa S.A. wynosi 64 638 162,00 zł i dzieli się na 1 059 642 akcje o wartości nominalnej 61,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 1 059 642.
100% kapitału zakładowego PeBeKa S.A. posiada KGHM Polska Miedź S.A. i ma tym samym prawo do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego PeBeKa S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744 z późniejszymi zmianami)