Rejestracja zmian kapitału zakładowego KGHM LETIA S.A.

wtorek, 25 Listopad, 2008
Raport nr 52/2008
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 19 listopada 2008 roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego jednostki zależnej KGHM Polska Miedź S.A. – KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna. Kapitał zakładowy KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna został podwyższony o kwotę 7 428,0 tys. zł poprzez wyemitowanie 7 428 akcji o wartości nominalnej 1000,00 zł każda. 

KGHM Polska Miedź S.A. objęła 4 448 nowo wyemitowanych akcji o łącznej wartości nominalnej 4 448,0 tys. zł w zamian za wkład niepieniężny oraz gotówkę. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 650,3 tys. zł. Wartość po jakiej zostały wniesione przez KGHM Polska Miedź S.A. wkłady niepieniężne wynosi 4 447,2 tys. zł. Wartość wkładu pieniężnego wynosi 0,8 tys. zł.

Obecnie kapitał zakładowy KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna wynosi 27 428,0 tys. zł i dzieli się na 27 428 akcji o wartości nominalnej 1000,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 27 428. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, udział KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale zakładowym KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna zmienił się z 94,95 % do 85,45%.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)