Rejestracja zmian kapitału zakładowego KGHM Ecoren S.A.

czwartek, 12 Kwiecień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 30 marca 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki KGHM Ecoren S.A. z siedzibą w Lubinie (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Kapitał zakładowy KGHM Ecoren S.A. został obniżony z kwoty 223 373,7 tys. zł do kwoty 213 321,9 tys. zł, tj. o kwotę 10 051, 8 tys. zł, poprzez zmniejszenie dotychczasowej wartości nominalnej akcji z 10,00 zł na 9,55 zł za każdą akcję. Kwota wynikająca z obniżenia kapitału zakładowego KGHM Ecoren S.A. tj. 10 051,8 tys. zł zostanie przekazana na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. 

Kapitał zakładowy KGHM Ecoren S.A. po rejestracji zmian wynosi 213 321,9 tys. zł i dzieli się na 22 337 373 akcje po 9,55 zł każda. 

KGHM Polska Miedź S.A. posiada 100% kapitału zakładowego spółki KGHM Ecoren S.A. 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego KGHM Ecoren S.A. wynosi 22 337 373. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)