Rejestracja zmian kapitału zakładowego „Energetyka” sp. z o.o.

czwartek, 22 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 marca 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki „Energetyka” sp. z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 
Kapitał zakładowy „Energetyka” sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 191 049,3 tys. zł do kwoty 221 475,3 tys. zł, tj. o kwotę 30 426,0 tys. zł, poprzez utworzenie 304 260 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Nowe udziały zostały objęte przez KGHM Polska Miedź S.A. i pokryte gotówką. 
Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy „Energetyka” sp. z o.o. dzieli się na 2 214 753 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi 2 214 753. KGHM Polska Miedź S.A posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki „Energetyka” sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)