Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku

wtorek, 27 Marzec 2018 - 2:48PM
10/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 marca 2018 roku i kontynuowane 27 marca 2018 roku postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obrady zostaną wznowione w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00, w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje poniżej treść uchwały, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 27 marca 2018 roku.

Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 marca 2018 r.


w sprawie:  zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:   

I.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godziny 11:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).   

II.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 122 903 700 co stanowi 61,452% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 122 903 700,
w tym liczba głosów „za“– 82 189 901, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 40 713 799

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Newsletter email list: