Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku

czwartek, 15 Marzec 2018 - 2:48PM
9/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 12:00.  Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 15 marca 2018 roku oraz informację o zmianach w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  2, 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)

Uchwały NWZ

Newsletter email list: