Przeniesienie własności udziałów Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.

piątek, 02 Luty, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 31 stycznia 2007 r. została zawarta pomiędzy KGHM Ecoren S.A. (jednostka bezpośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.), a Walcownią Metali „Łabędy” S.A. (jednostka bezpośrednio zależna KGHM Ecoren S.A.) umowa przeniesienia własności na rzecz Walcowni Metali „Łabędy” S.A. 32 430 udziałów Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. (WMN Sp. z o.o.). Wartość nominalna tych aktywów wynosi 25 944,0 tys. zł. 
Zbywane udziały stanowią 60,11% kapitału zakładowego i liczby głosów na zgromadzeniu wspólników WMN Sp. z o.o. Cena zbycia udziałów wynosi 30 936,1 tys. zł i równa jest ich wartości w księgach KGHM Ecoren S.A. na dzień 30 września 2006 r. 
Po przeniesieniu własności w/w udziałów, KGHM Ecoren S.A. nie posiada udziałów w tej spółce, natomiast udział Walcowni Metali „Łabędy” S.A. w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wspólników WMN Sp. z o.o. wynosi 94,88 %. 

Przeniesione na rzecz Walcowni Metali „Łabędy” S.A. udziały WMN Sp. z o.o. stanowią wkład niepieniężny KGHM Ecoren S.A. z tytułu opłacenia 3 093 612 akcji o wartości nominalnej i cenie nabycia 10 zł każda w podwyższanym kapitale zakładowym Walcowni Metali „Łabędy” S.A. (zmiana kapitału zakładowego Walcowni Metali „Łabędy” S.A. nie została jeszcze zarejestrowana). 

Kryterium uznania aktywów za znaczące: zbywane/ nabywane aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego WMN Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)