Przeniesienie własności udziałów Petrotel Sp. z o.o. na rzecz Telefonii DIALOG S.A.

czwartek, 06 Listopad, 2008
Raport bieżący nr 50/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu nr 45/2008 z dnia 22 września 2008 roku informuje, że dnia 6 listopada 2008 roku nastąpiło przeniesienie własności 6 150 udziałów spółki Petrotel Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, stanowiących 75 % kapitału zakładowego tej spółki, na rzecz Telefonii DIALOG S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.).
Przeniesienie praw własności udziałów nastąpiło na podstawie warunkowej umowy nabycia udziałów Petrotel Sp. z o.o., zawartej pomiędzy PKN Orlen S.A. i Telefonią DIALOG S.A. dnia 22 września 2008 roku. 
Dotychczasowi udziałowcy nie skorzystali z prawa pierwokupu, w związku z tym Telefonia DIALOG S.A. zrealizowała swoje prawo nabycia udziałów.
Aktywa zostały nabyte za 32 410,5 tys. zł, a ich wartość ewidencyjna w księgach Telefonii DIALOG S.A. wynosi 32 885,5 tys. zł.
Po powyższej transakcji udział Telefonii DIALOG S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Petrotel Sp. z o.o. wynosi 75%.
Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej a ich źródłem finansowania jest kredyt bankowy. 
Brak powiązań między KGHM Polska Miedź S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM Polska Miedź S.A. a zbywcą udziałów. 
Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabyte przez Telefonię DIALOG S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Petrotel Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)