Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 211.

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Lipiec 2019 - 12:20PM

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Chełmżyńskiej 211

Numer postępowania 2019/06/00054


Opis postępowania

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu określony jest w SWDN (Specyfikacja Warunków Dzierżawy Nieruchomości), która jest do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 76 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Warunki udziału w postępowaniu

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone są w SWDN (Specyfikacja Warunków Dzierżawy Nieruchomości) .

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dzierżawa nieruchomości

Okres związania z ofertą

120 dni licząc od daty wyznaczonej na złożenie oferty.

Składanie ofert częściowych

NIE

Informacje o wadium

Wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej - najpóźniej do dnia poprzedzającego termin złożenia oferty.

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

Do dnia 31.07.2019r godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej pod adresem Chełmżyńska 211 w Warszawie”.

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SWDN Nr 2019/05/01449

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SWDN Nr 2019/05/01449

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154