Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

poniedziałek, 12 Marzec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 kwietnia 2007 roku: 


Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 

Uchwała Nr ......./2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE 
projektu uchwały stosownie do przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. 

________________________________________________ 

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 

Uchwała Nr ....../2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 marca 2007 r., Nr 55, poz. .......... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE 
projektu uchwały stosownie do przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ustalonego przez Zarząd Spółki. 

_______________________________________________ 

Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ......./2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * 

......................................................................... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 i ust.6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. 

UZASADNIENIE 
projektu uchwały stosownie do przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. 
Zgodnie z nadal obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. ustalono 9 osobowy skład Rady Nadzorczej. Aktualnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 8 osób. 
Zgodnie z treścią art.386 § 2, w związku z art.370 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. 

_______________________________________________ 

Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ......./2007 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA* 

......................................................................... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej 

UZASADNIENIE 
projektu uchwały stosownie do przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. 
Zgodnie z nadal obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. ustalono 9 osobowy skład Rady Nadzorczej. Aktualnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 8 osób. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)