Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

poniedziałek, 14 Styczeń, 2008
Raport 3/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2008 r.

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2008 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje: 

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 

Uchwała Nr ....../2008 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 15, poz...... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ......./2008 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * 
........................................................................ 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. 

UZASADNIENIE 

Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. 

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie przez Ministra Skarbu Państwa nowych zasad postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do wskazania przez Ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (Zarządzenie Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.) Zgodnie z powyższym Zarządzeniem postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze publikowanym w internecie, a postępowanie prowadzi powołana w tym celu komisja. Dzięki publicznemu trybowi konkursowemu wszystkie osoby spełniające warunki wymagane od kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i zainteresowane kandydowaniem mogą wziąć udział w procesie rekrutacji opartym na jednolitych i przejrzystych zasadach. 

Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ......./2008 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje: 

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.* 
......................................................................... 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej 

UZASADNIENIE 

Uzasadnienie podjęcia niniejszej uchwały jak w projekcie do uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej (projekt nr 3). 
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)