Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 9 lipca 2007 r.: Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia §28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia §5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje: I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, §28 ust. 1 Statutu Spółki oraz §5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 Uchwała Nr ....../2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 czerwca 2007 r., Nr 114/2007, poz..... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Biorąc pod uwagę konieczność korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd uznał za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepis art. 398 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią przepisów art.402 w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad ustala Zarząd. Porządek obrad może być jednakże modyfikowany na wniosek akcjonariuszy. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest więc związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ustalonego przez Zarząd Spółki. Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ......./2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. W związku ze stwierdzeniem konieczności rachunkowej korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. , w celu umożliwienia jej wykonania uchwala się co następuje: § 1. Uchwała Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, otrzymuje następujące brzmienie: „Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwala się co następuje: I. Zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3.395.130.230,53 zł (trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 3.394.000.000,00 zł co stanowi 16,97 zł na jedną akcję, - odpis na kapitał zapasowy – 1.130.230,53 zł. II. Walne Zgromadzenie ustala: -Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2007 r., -Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r. - kwoty 1.698.000.000,00 zł, tj.8,49 zł na jedną akcję oraz na dzień 10 września 2007 r. - kwoty 1.696.000.000,00 zł. tj.8,48 zł na jedną akcję. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę Nr 39/2007 dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. W podjętej uchwale ustalono, że wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję ustalona zostaje na kwotę 16,98 zł. Przemnożenie 200.000.000 akcji, które zostały wyemitowane przez Spółkę i które biorą udział w podziale zysku, powoduje, iż suma do wypłaty na rzecz akcjonariuszy jest wyższa o kwotę 869.769,47 zł od kwoty zysku za rok obrotowy 2006, podlegającego podziałowi, co zrodziło konieczność odpowiedniej korekty rachunkowej podjętej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) 

Ostatnia aktualizacja: