Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 22 Wrzesień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 października 2006 roku: 

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 
Uchwała Nr ......./2006 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2006 r. 
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 
Uchwała Nr ....../2006 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2006 r. 
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje : 
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 września 2006 r., Nr 190/2006, poz. … 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5 
Uchwała Nr ......./2006 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2006 r. 
w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * 
......................................................................... 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 i ust.6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej. 

Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5 
Uchwała Nr ......./2006 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. 
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 października 2006 r. 
w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje : 
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA* 
......................................................................... 
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)