Projekt Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 05 Czerwiec, 2009
Raport nr 23/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, który ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku.

Projekt /5/ do punktu 9c porządku obrad
Uchwała Nr ......./2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia, że:
zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008 w wysokości 2 920 378 381,04 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych cztery grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

  • na dywidendę dla akcjonariuszy 1 432 000 000,00 zł, co stanowi 7,16 zł na jedną akcję, 
  • odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 488 378 381,04 zł.

II. Walne Zgromadzenie ustala:

  • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2009 r.,
  • termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2009 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W związku z poprawą warunków makroekonomicznych oraz korzystniejszą sytuacją finansową Spółki od zakładanej w Budżecie na 2009 rok Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie wynikającej z obowiązującej Polityki Dywidend
tj. w wysokości 1 432 000 000,00 PLN, co daje 7,16 PLN na jedną akcję.
Pozostała część zysku w wysokości 1 488 378 381,04 PLN zwiększy kapitał zapasowy Spółki i zostanie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych założonych w Budżecie Spółki oraz stabilizację sytuacji finansowej
w warunkach wysokiej zmienności parametrów makroekonomicznych.

Zarząd przedłoży wniosek do oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki oceny Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)