Program wykupu akcji KGHM

Na wniosek zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na 19 stycznia 2012 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM. Zarząd wnioskuje o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.

wtorek, 15 Listopad, 2011
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. chce uruchomić Program Wykupu w celu umorzenia do 20 mln akcji własnych na okaziciela, stanowiących do 10% kapitału zakładowego spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Nabycie następowałoby w okresie od wejścia w życie odpowiedniej uchwały NWZ KGHM do 31 grudnia 2014 roku, za cenę nie niższą niż 10 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 190 zł za jedną akcję.

W opinii zarządu KGHM wycena rynkowa akcji spółki jest niższa od ich wartości godziwej. Opinię tę potwierdzają rekomendacje sporządzone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przez niezależnych analityków rynkowych. 

- Rynkowa wycena akcji KGHM nie odzwierciedla w pełni potencjału spółki na rynku, a zwłaszcza potencjalnej wartości przyszłych projektów, związanych z powiększeniem własnej bazy zasobowej oraz zwiększeniem zaangażowania w branże energetyczną - mówi Herbert Wirth, prezes KGHM. - Wykup akcji własnych jest więc w najlepszym interesie spółki. W konsekwencji doprowadzi także do zwiększenia wartości niewykupionych akcji dla tych akcjonariuszy, którzy zdecydują się je zachować – dodaje Herbert Wirth.

W tej chwili w wolnym obrocie znajdują się akcje stanowiące 68,21% kapitału zakładowego spółki. W okresie ostatnich sześciu miesięcy ich płynność mierzona na podstawie dziennego obrotu wynosiła średnio 1.059.061 akcji dziennie, co stanowi 0,53% kapitału zakładowego KGHM. W opinii zarządu wykup 10% całkowitej liczby akcji nie przyczyni się do istotnego ograniczenia płynności obrotu tymi akcjami.

Realizowane w ramach Programu Wykupu transakcje nabycia akcji zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz pokryte z utworzonego do tego celu kapitału rezerwowego w kwocie 3 mld zł. 

Projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem jest opublikowany na stronach internetowych spółki 


Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.