Program kwitów depozytowych

środa, 22 Czerwiec, 2005

Zarząd spółki KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 22 czerwca 2005 r. uległa zwiększeniu maksymalna liczba kwitów depozytowych objętych programem kwitów depozytowych Spółki. Dnia 22 czerwca 2005 r. zostały wydane decyzje brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie o dopuszczeniu do obrotu maksymalnej liczby 100 000 000 kwitów depozytowych Spółki (liczba ta obejmuje 21 000 000 kwitów depozytowych dopuszczonych wcześniej do obrotu na Giełdzie w Londynie). Obecnie programem kwitów depozytowych Spółki objętych jest maksymalnie 100 000 000 kwitów depozytowych reprezentujących łącznie 200 000 000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 10 złotych każda. Odpowiednie wnioski o dopuszczenie 100 000 000 kwitów depozytowych do obrotu giełdowego w Londynie zostały złożone 16 czerwca 2005 r. 

Jednocześnie w umowie depozytowej dotyczącej programu kwitów depozytowych Spółki wykreślono ograniczenie dotyczące liczby akcji, które depozytariusz jest uprawniony przyjąć do depozytu w ramach programu kwitów depozytowych. Ograniczenie to zastąpiono postanowieniem, zgodnie z którym przyjęcie do depozytu akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie po stronie depozytariusza 25%, 33% lub 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wymaga uprzedniego porozumienia pomiędzy Spółką a depozytariuszem. Celem wprowadzenia wymogu uprzedniego porozumienia stron jest zapewnienie aby przekraczanie wskazanych progów liczby głosów z akcji złożonych do depozytu odbywało się zawsze zgodnie z wymogami polskiego prawa dotyczącego publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

Decyzja o zwiększeniu maksymalnej liczby kwitów depozytowych objętych programem podyktowana była oczekiwanym wejściem w życie z dniem 1 lipca 2005 r. zmian angielskiego prawa, które wdrażają europejskie regulacje dotyczące prospektów emisyjnych. Według nowych uregulowań każdorazowe podwyższenie liczby kwitów depozytowych objętych programem powodować będzie obowiązek przygotowania przez emitenta prospektu emisyjnego. Do dnia 1 lipca 2005 r., podwyższenie maksymalnej liczby kwitów depozytowych objętych programem podlega zwolnieniu z obowiązku publikacji prospektu. Decyzje brytyjskiego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie wydane w dniu 22 czerwca 2005 r. chronią inwestorów przed negatywnymi konsekwencjami opóźnień w emitowaniu przez depozytariusza kolejnych kwitów depozytowych, w razie konieczności przygotowania prospektu emisyjnego w związku z przekroczeniem dotychczasowej maksymalnej liczby kwitów depozytowych objętych programem.