Prognoza wyników na 2013 rok

piątek, 15 Luty, 2013
Raport nr 6/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2013 r. zatwierdziła, przedłożony przez Zarząd, Budżet Spółki na 2013 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wstępne wyniki 2012 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych.

Prognoza wyników Spółki oparta na założeniach przyjętego Budżetu zakłada osiągnięcie w 2013 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 18 930 mln zł, zysku netto w kwocie 3 204 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 5 337 mln zł.

Szczegółowe założenia prognozy są następujące: 

 • produkcja miedzi w koncentracie 425,1 tys. t 
 • produkcja miedzi elektrolitycznej 548,0 tys. t 
 • w tym ze wsadów obcych 146,6 tys. t 
 • produkcja srebra 1 075 t 
 • średnioroczne notowania miedzi 7 800 USD/t 
 • średnioroczne notowania srebra 32,00 USD/troz 
 • kurs walutowy USD/PLN 3,10 USD/PLN 
 • całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 17 087 zł/t 
 • koszt gotówkowy produkcji koncentratu – C1 1,76 USD/funt 
 • nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 470 mln zł 
 • limit nakładów na inwestycje kapitałowe 523 mln zł 

Na zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2012 roku wpływają przede wszystkim: 

 • zmiana poziomu kursu walutowego USD/PLN, 
 • niższy wolumen produkcji podstawowych produktów spowodowany planowanym postojem remontowym w HM Głogów oraz 
 • uwzględnienie pełnych skutków podatku od wydobycia niektórych kopalin (w roku poprzednim podatek obciążał Spółkę począwszy od 18 kwietnia). 

Powyższe czynniki stanowią również główną przyczynę wzrostu kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych oraz kosztu produkcji miedzi w koncentracie – C1. 
Zakładane zmniejszenie poziomu produkcji i w konsekwencji sprzedaży podstawowych produktów spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia planowanego, trzymiesięcznego postoju remontowo – modernizacyjnego w kompleksie Huty Miedzi Głogów II. 
Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych Spółka dokona korekty prognozy i niezwłocznie przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)