Prognoza wyników na 2011 rok

poniedziałek, 31 Styczeń, 2011
Raport 3/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011 r. zatwierdziła przedłożony przez Zarząd Budżet Spółki na 2011 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły przewidywane wyniki 2010 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. 
Prognoza wyników Spółki oparta na założeniach przyjętego Budżetu zakłada osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 16 067 mln zł oraz zysku netto w kwocie 8 345 mln zł. Istotnym warunkiem uzyskania prognozowanego wyniku finansowego jest realizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji Polkomtel S.A. oraz DIALOG S.A. 
Szczegółowe założenia prognozy są następujące: 

  • Produkcja miedzi elektrolitycznej 543 tys. t 
    •  w tym ze wsadów obcych 111 tys. t 
  • Produkcja srebra 1 027 t 
  • Średnioroczne notowania miedzi 8 200 USD/t 
  • Średnioroczne notowania srebra 25,00 USD/troz 
  • Kurs walutowy USD/PLN 2,80 USD/PLN 
  • Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 12 634 zł/t 
  • Nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 892 mln zł 
  • Nakłady na inwestycje kapitałowe 9 046 mln zł 


Poziom wydatków na inwestycje kapitałowe został określony przy założeniu uzyskania przychodów ze sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych. Najistotniejszą pozycją w ramach zakładanych inwestycji kapitałowych jest nabycie zagranicznych, niskokosztowych aktywów zasobowych, co stanowi element realizacji założeń strategicznych Spółki. Celem realizacji projektów jest osiągnięcie w kolejnych latach produkcji górniczej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na poziomie 700 tys. t miedzi w koncentracie rocznie. 
Plan nakładów na zakup i budowę środków trwałych zakłada kontynuację rozpoczętych projektów rzeczowych głównie w zakresie: udostępnienia obszaru Głogów Głęboki Przemysłowy, kontynuacji budowy szybu SW-4, Programu Modernizacji Pirometalurgii oraz budowy bloków gazowo-parowych. 
Należy zwrócić uwagę, że w warunkach wysokiego poziomu zabezpieczenia przyszłych przychodów Spółki, utrzymująca się duża zmienność notowań metali oraz kursu walutowego ma istotny wpływ na zmianę wyceny wartości instrumentów pochodnych na dzień bilansowy oraz poziom zysku netto. 
Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych Spółka dokona korekty prognozy i niezwłocznie przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)