Powzięcie informacji o rozpoczęciu działań przygotowawczych do sprzedaży przez Sumitomo udziałów w spółce joint-venture – Sierra Gorda SCM

środa, 07 Październik, 2020
29/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 7 października 2020 r. Zarząd Spółki został poinformowany przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Sumitomo Corporation oraz SMM Sierra Gorda Inversiones Limitada („Sumitomo”) o planowanym rozpoczęciu procesu sprzedaży 45% udziałów posiadanych przez Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM („Sierra Gorda”, „SG”) („Transakcja”) oraz działaniach przygotowawczych mających poprzedzać formalne rozpoczęcie Transakcji, w tym planowanym rozpoczęciu działań marketingowych wśród potencjalnych inwestorów.

Obowiązująca Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 nie zakłada zmiany skali zaangażowania Spółki w Sierra Gorda. Wszystkie dotychczas prowadzone procesy optymalizacyjne, mające na celu budowę wartości Sierra Gorda, będą kontynuowane. Przynoszą one oczekiwane rezultaty, czego odzwierciedleniem jest przekroczenie półrocznych celów produkcyjnych zawartych w budżecie na 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Newsletter email list: