Powołanie Zarządu na nową kadencję

poniedziałek, 15 Czerwiec, 2009
Raport nr 25/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. kolejnej (VII) kadencji będzie składał się z dwóch Członków i powołała w jego skład:
Herberta Wirtha - powierzając mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. do czasu wejścia w życie uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VII kadencję, oraz
Macieja Tyburę - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwały o powołaniu Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VII kadencję wchodzą w życie z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

Pan Herbert Wirth pełni funkcję I Wiceprezesa Zarządu a Pan Maciej Tybura funkcję Wiceprezesa Zarządu w Zarządzie VI kadencji od dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. postanawiła wszcząć postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VII kadencję.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)