Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję

poniedziałek, 16 Marzec, 2015
5/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę określającą liczbę Członków Zarządu Spółki IX kadencji na 5 osób i powołała z dniem 17 marca 2015 r. na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

  1. Pana Herberta Wirtha powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
  2. Pana Jarosława Romanowskiego powierzając mu pełnienie funkcji I Wiceprezesa  Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
  3. Pana Marcina Chmielewskiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
  4. Pana Jacka Kardelę powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
  5. Pana Mirosława Laskowskiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).