Powołanie Członka Zarządu Spółki

Report number
39/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 listopada  2016 roku powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Pana Michała Jezioro.

Informacje o powołanym Członku Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: