Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji I Wiceprezesa Zarządu

Report number
18/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 17 maja 2016 r. powierzyła Jackowi Raweckiemu, Wiceprezesowi Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, funkcję I Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: