Porozumienie z organizacjami związkowymi

wtorek, 05 Maj, 2009
Raport nr 14/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 maja 2009 roku, Zarząd Spółki oraz działające w Spółce organizacje związkowe, uwzględniając korzystniejsze od zakładanych w budżecie Spółki kształtowanie się warunków makroekonomicznych oraz obniżenie kosztów produkcji, zawarły porozumienie, które przewiduje:
1. Wypłacenie nagrody specjalnej w wysokości 5 tys. zł na jednego pracownika w dwóch ratach. 3,5 tys. zł wypłacone zostanie w dniu 12 maja 2009 roku oraz 1,5 tys. zł do dnia 15 września 2009 roku. Uruchomienie drugiej raty nagrody uzależnione będzie od nie pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Spółki. Nagroda specjalna nie będzie zaliczana do średniej płacy w Spółce stanowiącej podstawę do ustalenia wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2010 rok.
2. Podniesienie składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny o 2 punkty procentowe, tj. do 5 % wynagrodzenia.

Ponadto Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zadeklarował wolę objęcia, od bieżącego roku, pracowników Spółki abonamentem medycznym świadczonym przez MCZ S.A. w Lubinie.

Strona związkowa oświadczyła, że realizacja niniejszego porozumienia wyczerpuje roszczenia płacowe na rok bieżący.

Zawarte porozumienie skutkować będzie wzrostem kosztów pracy w roku 2009 na poziomie 130 mln złotych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)