Porozumienie z Organizacjami Związkowymi

środa, 08 Luty, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2006 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zawarł porozumienia: 

a) ze wszystkimi związkami zawodowymi ustalające wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce na 2006 r. w wysokości 0%; powyższe oznacza, że globalne wynagrodzenia w Spółce w roku bieżącym kształtowane będą w sposób nie powodujący ich wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i będą zgodne z wielkością ujętą w zatwierdzonym budżecie Spółki na 2006 r. Porozumienie zakłada, że w ramach ustalonych powyżej parametrów podwyższona zostanie tabela stawek płac zasadniczych i w Oddziałach Spółki dokonane zostaną przeszeregowania pracowników. 

b) ze Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego kończący spór zbiorowy wszczęty przez Związek w dniu 20 grudnia ubiegłego roku. W sprawie postulatów płacowych, będących głównym przedmiotem sporu porozumienie nie odbiega od postanowień porozumienia zawartego ze wszystkimi związkami zawodowymi. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)