Porozumienie o założeniach współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia

piątek, 10 Styczeń, 2014
Raport bieżący nr 1/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2014 roku KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. (spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.) podpisały Porozumienie o założeniach współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia („Porozumienie”).

Zawarcie Porozumienia jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej podpisaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. Listu intencyjnego o wzajemnej współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych, dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych, w tym soli potasowych, projektów górniczych związanych z zagospodarowaniem istniejących złóż surowców chemicznych, w kraju i za granicą oraz zagospodarowania surowców wtórnych (odpadów) w celu odzyskania metali krytycznych (w tym metali ziem rzadkich), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku.

Niniejsze Porozumienie dopuszcza, aby w projekcie realizowanym w ramach powyższego Listu intencyjnego współuczestniczyły inne podmioty z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i z grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. Porozumienie określa warunki i etapy dalszej współpracy przy realizacji tego projektu, spośród których jako zasadnicze należy wymienić uzgodnienie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej, określającej w szczególności zasady powołania i prowadzenia działalności przez spółkę celową, która będzie realizowała projekt, uzyskanie zgody antymonopolowej i zgód korporacyjnych na jej powołanie oraz zasady zakupu od tej spółki surowców. Porozumienie przewiduje, że liderem całego projektu będzie KGHM Polska Miedź S.A., a udział kapitałowy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. lub podmiotów należących do grupy kapitałowej Grupy Azoty S.A. w spółce celowej oraz projektach realizowanych przez nią będzie wynosił zasadniczo 50%.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).