Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju Regionu Powiatu Głogowskiego

Osiągnięcie stabilnego i harmonijnego wzrostu regionu, ukierunkowanego na poprawę jakości życia obecnych mieszkańców, jak i przyszłych pokoleń to główne cele Porozumienia Powiatu Głogowskiego wraz z KGHM Polska Miedź S.A. Umowę podpisali: ze strony KGHM – prezes Herbert Wirth oraz wiceprezes Dorota Włoch, ze strony powiatu głogowskiego – starosta Rafael Rokaszewicz i wicestarosta Grzegorz Aryż.

poniedziałek, 20 Maj, 2013

Od lat liderem gospodarczym, stabilizującym rozwój regionu oraz sytuację socjalną dużej części jego mieszkańców jest firma KGHM Polska Miedź S.A. Na przestrzeni ostatnich lat firma zrealizowała wiele przedsięwzięć i inwestycji, które realnie przełożyły się na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wzrost bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców i ich rodzin. Jest to kierunek, który KGHM Polska Miedź S.A. będzie kontynuował, a niniejsze Porozumienie jest jednym z jego przejawów.

- Prowadząc działania na tak dużą skalę firma ma świadomość istotnego wpływu, jaki wywiera na życie ludzi oraz środowisko naturalne. KGHM Polska Miedź S.A. chce dalej się rozwijać i podejmować różnorodne inwestycje, które przyniosą korzyści całemu Regionowi – wyjaśnia wiceprezes KGHM, Dorota Włoch. – Kluczowe dla firmy jest, by rozwój ten przebiegał z jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniem na życie mieszkańców oraz funkcjonowanie środowiska naturalnego. Dlatego planowany być musi strategicznie i z troską o zasoby naturalne, jakość życia zarówno obecnych mieszkańców Regionu jak i następnych pokoleń. 

Powiat Głogowski odnotował w swojej historii wiele zmian. Ostatnio jest świadkiem wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Filarami tych zmian są: różnorodność złóż cennych surowców i minerałów, odpowiednie ukształtowanie terenu oraz ciężka praca i zaangażowanie tysięcy jego mieszkańców. Myśląc o przyszłości Regionu Zagłębia Miedziowego należy traktować go jako wspólne dobro wszystkich mieszkańców, instytucji, organizacji i firm działających na jego terenie. Najwyższym priorytetem dla wszystkich jest troska o jego zrównoważony rozwój dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Powiat Głogowski dostrzega wagę dialogu społecznego prowadzonego na rzecz rozwoju Regionu z wszystkimi uczestnikami życia społecznego i gospodarczego – mówi starosta powiatu głogowskiego, Rafael Rokaszewicz.

– Powiat Głogowski jest przekonany, że budowanie platformy do dialogu społecznego powinno rozpocząć się od podjęcia wspólnych zobowiązań z najsilniejszą organizacją biznesową i największym pracodawcą w regionie, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. 

KGHM Polska Miedź S.A. w ramach zawartego Porozumienia zobowiązuje się do kontynuowania następujących działań:

1. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym m.in.: 
• prowadzenie badań dzieci oraz działań profilaktyczno-edukacyjnych, związanych z poziomem zawartości ołowiu we krwi; 
• umożliwienia mieszkańcom powiatu głogowskiego bezpłatnych konsultacji medycznych w Poradni Promocji Zdrowia w Głogowie, w przypadkach podejrzenia niekorzystnego wpływu na stan zdrowia funkcjonowaniem instalacji KGHM Polska Miedź S.A. 
2. Sukcesywne instalowanie czujników monitorujących aktywność sejsmiczną wywoływaną działalnością górniczą na obszarze powiatu głogowskiego objętych terenami górniczymi. 
3. Prowadzenie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym m.in. organizowanie i finansowanie tzw. „zielonych szkół” oraz finansowanie zajęć na basenach, dla dzieci z gmin sąsiadujących z instalacjami KGHM Polska Miedź S.A. 
4. Wspieranie przedsięwzięć ekologicznych organizowanych na terenie powiatu, w tym uruchomienie wieloletniego programu wapnowania gleb użytkowanych rolniczo. 
5. Wsparcie w Fundacji Polska Miedź dla wniosków Powiatu Głogowskiego oraz gmin wchodzących w skład powiatu głogowskiego, w przedmiocie darowizn, których możliwość zawarta jest w statucie fundacji, m.in.: 
• wspieranie i ochronę dóbr kultury i tradycji; 
• bezpieczeństwo publiczne; 
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
• wspieranie innych zadań wynikających z treści niniejszego porozumienia. 
6. Współpracę w zakresie nauki, edukacji zawodowej i wychowania, w tym m.in. możliwości dostosowania umiejętności i kwalifikacji uczniów poprzez staże i kursy zawodowe. 
7. Współpracę mającą na celu rozwój gospodarczy i społeczny polegającą m.in. na promocji obszaru Powiatu Głogowskiego jako miejsca przyjaznego inwestorom. 
8. Wspieranie rozwoju szpitala głogowskiego jako kluczowego ośrodka ratownictwa medycznego dla tej części regionu. 

Zarząd Powiatu Głogowskiego w ramach zawartego Porozumienia zobowiązuje się do kontynuowania następujących działań:

1. Tworzenia warunków przynoszących korzyści społeczne i środowiskowe dla zrównoważonego rozwoju Powiatu. 
2. Uczestnictwa w procesach inwestycyjnych, realizowanych na terenie Powiatu Głogowskiego przez KGHM Polska Miedź S.A. poprzez sprawne przeprowadzanie procedur administracyjnych. 
3. Wsparcia budowy korzystnego klimatu społecznego dla zamierzeń KGHM Polska Miedź S.A. 
4. Wsparcia przez powiatowe instytucje i jednostki organizacyjne w rozwiązywaniu spraw administracyjnych i społecznych. 
5. Dostosowania szkolnictwa zawodowego, przy współfinansowaniu ze strony Grupy Kapitałowej KGHM, w odpowiedzi na potrzeby kadrowe spółek do niej należących. 

Porozumienie ma charakter otwarty – każdy może do niego dołączyć i zostało zawarte na lata 2013 – 2018 z możliwością jego przedłużenia. 


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź SA