Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa

Report number
10/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z 1 października 2020 r. KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że 26 marca 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy udziałowcami reprezentującymi 100% kapitału zakładowego PGE EJ 1 sp. z o.o. a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów, działającego przez Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej („Skarb Państwa”), umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”).

Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. – oprócz Spółki są to PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., oraz TAURON Polska Energia S.A. („Wspólnicy”). PGE EJ 1 sp. z o.o. jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka posiadała 10 proc. udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

Cena sprzedaży za udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o., należące do KGHM Polska Miedź S.A. została uzgodniona w wysokości 53 136 200 zł, z zastrzeżeniem, że może ona podlegać potransakcyjnie korekcie w związku z koniecznością aktualizacji wyceny rynkowej wartości udziałów PGE EJ 1 sp. z o.o. na dzień podpisania Umowy. Zaktualizowany raport z wyceny będzie stanowił podstawę oszacowania ostatecznej (skorygowanej) ceny sprzedaży. Zapłata za udziały w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. nastąpi nie później niż do 31 marca 2021 r.

Ponadto, Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 sp. z o.o. aneks do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2015 r. ws. WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons, do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Regulatory filings