Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.

środa, 15 Kwiecień, 2015
12/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. - w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie podpisania Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej oraz 28/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację -informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”) - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe („Projekt").

KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A. nabyły od PGE po 10% udziałów (łącznie 30% udziałów) w PGE EJ 1 sp. z o.o. KGHM Polska Miedź S.A. zapłaci za nabyte udziały 16 mln zł.

Zgodnie z Umową Wspólników z dnia 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej Projektu („Faza wstępna”). Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla Projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację („Postępowanie Zintegrowane"). 

Strony Umowy Wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące Projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych Stron w kolejnym etapie Projektu, zostaną podjęte po zakończeniu Fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem Postępowania Zintegrowanego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).