Podpisanie umowy kredytu przez Sierra Gorda S.C.M z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

poniedziałek, 29 Marzec, 2021
11/2021

Zarząd KGHM Polska Miedz S.A. („KGHM”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. została podpisana przez Sierra Gorda S.C.M (,,Sierra Gorda”) umowa odnawialnego kredytu rewolwingowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z maksymalnym limitem opiewającym na kwotę 700 mln USD (tj. 2 751 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 26 marca 2021 r.) Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ewentualne finansowanie bieżącej działalności Sierra Gorda. Udostępnienie środków z Umowy kredytu nastąpi po spełnieniu formalnych warunków zawieszających. Wykonanie zobowiązań w ramach umowy kredytu zawartego przez Sierra Gorda zabezpieczone będzie gwarancją korporacyjną wystawioną przez właścicieli Sierra Gorda (KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining Co., Sumitomo Corporation).

Wartość gwarancji, do której wystawienia zobligowany będzie KGHM, wynika z posiadanych udziałów w Sierra Gorda (55% udziałów) oraz całkowitej kwoty kredytu (700 mln USD). Wartość udzielonej przez KGHM kwoty gwarancji wynosiła będzie do 385 mln USD (tj. 1 513 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 26 marca 2021 r.).

W przypadku gdy warunki zawieszające przedmiotowej umowy kredytu nie zostaną spełnione, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1).

Newsletter email list: