Podpisanie Umowy joint venture z Abacus Mining and Exploration Corporation

wtorek, 12 Październik, 2010
Raport nr 29/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 12 października 2010 roku Spółka podpisała z Abacus Mining & Exploration Corporation („Abacus”) z siedzibą w Vancouver, Umowę przystąpienia do spółki joint venture pod nazwą KGHM Ajax Mining Incorporated, która będzie realizowała projekt górniczy eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton – Ajax w Kanadzie. 

Powyższa Umowa jest wynikiem podpisanej przez KGHM Polska Miedź S.A. i Abacus w dniu 4 maja 2010 roku umowy inwestycyjnej (raporty bieżące 15/2010 i 28/2010).
Zgodnie z zapisami Umowy joint venture, KGHM Polska Miedź S.A. objęła 51% udziałów w utworzonej wspólnie z Abacus spółce joint – venture KGHM Ajax Mining Inc., poprzez wniesienie wkładu gotówkowego w wysokości 37 000 000 USD (o równowartości 106 567 400 PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 12 października 2010 roku). Abacus wniósł do spółki joint - venture wszelkie posiadane prawa do złoża Afton – Ajax oraz w rejonie Afton. Środki pieniężne zostaną przeznaczone na wykonanie Bankowego Studium Wykonalności oraz na dalsze prace eksploracyjne.
Zgodnie z zapisami Umowy joint venture, KGHM Polska Miedź S.A. posiada prawo opcji na objęcie dalszych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc., za kwotę nie większą niż 35 000 000 USD (o równowartości 100 807 000 PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 12 października 2010 roku). Skorzystanie z prawa opcji możliwe będzie po opublikowaniu Bankowego Studium Wykonalności.
Umowa ta zawiera również zobowiązanie KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu. Zobowiązanie powstanie w momencie wykonania przez KGHM prawa opcji na objęcie dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc.
Zgodnie z Raportem technicznym Wardrop Engineering Inc. z 29 lipca 2009 r., projekt zakłada produkcję roczną miedzi na poziomie 50 tys. ton a produkcję złota na poziomie 100 tys. uncji. Przewiduje się 23 - letni okres eksploatacji złoża. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)