Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Grupa Azoty S.A.

czwartek, 16 Styczeń, 2014
Raport bieżący nr 3/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 roku pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółką Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, zwanych dalej łącznie „Stronami”, został podpisany List Intencyjny określający ogólne zasady dotyczące ewentualnego podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w następujących obszarach działalności: przerób fosfogipsów, poszukiwanie złóż soli potasowej na rynkach obcych, pozyskanie dostępu do źródeł gazu ziemnego, budowa elektrowni poligeneracyjnej oraz poszukiwanie i wydobycie fosforytów (dalej: „Obszary Współpracy”).

Strony przewidują, że współpraca w ramach poszczególnych Obszarów Współpracy nie jest oparta o zasadę wyłączności i może przybrać jedną z następujących form:

  • współpracy handlowej i operacyjnej opartej o szczegółowe umowy pomiędzy Stronami lub podmiotami wchodzącymi w skład poszczególnych grup kapitałowych Stron i ich ewentualnymi partnerami, lub
  • tworzenie spółek typu joint venture z udziałem Stron lub podmiotów wchodzących w skład poszczególnych grup kapitałowych Stron i ich ewentualnych partnerów (dalej: „Spółka JV”), z zastrzeżeniem, że Strony mogą podjąć decyzję o realizacji określonych działań poprzez odrębną spółkę, której jedynym wspólnikiem będzie Spółka JV.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).