Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego udziału w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej

środa, 05 Wrzesień, 2012
Raport nr 47/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 września 2012 r. Spółka podpisała List Intencyjny w zakresie nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej („List Intencyjny”). Stronami Listu Intencyjnego są: KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. („Strony”). 

Na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego Strony przystąpią do wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w powołanej przez PGE spółce celowej PGE EJ1 sp. z o.o. („Spółka celowa”), która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej („Projekt”). 

Umowa sprzedaży udziałów uwzględniać będzie prawa i obowiązki każdej ze Stron przy realizacji Projektu, przy założeniu że PGE będzie pełnić, bezpośrednio lub poprzez podmiot zależny, rolę wiodącą w procesie realizacji Projektu. Warunki nabycia udziałów w Spółce celowej uwzględniać będą poniesione dotychczas przez PGE i jej spółki zależne nakłady finansowe związane z dotychczasową realizacją Projektu. 

List intencyjny, na obecnym etapie rozmów, nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia umowy sprzedaży udziałów Spółki celowej oraz udziału w Projekcie. 

List Intencyjny obowiązuje do dnia 31.12.2012 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich Stron. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).