Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

czwartek, 21 Luty, 2013
Raport nr 7/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. informuje, iż w dniu 21 lutego 2013 r. podpisany został Aneks nr 2 („Aneks”) do Umowy Ramowej („Umowa”) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Stronami Aneksu są wszystkie strony Umowy, tj. KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. (dalej łącznie jako „Strony”). Strony postanowiły o przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do dnia 4 maja 2013 r. 

W przypadku, gdy w terminie do dnia 4 maja 2013 r. strony Umowy nie uzgodnią szczegółowych warunków współpracy, Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron. Ponadto, jeżeli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień, Strony nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, Umowa wygaśnie. 

Zmiana terminów, o których mowa powyżej związana jest z trwającymi rokowaniami w zakresie szczegółowych warunków współpracy, w ramach których m.in. opracowywana jest dokumentacja projektu. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).