Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

czwartek, 12 Maj 2016 - 5:09PM
17/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu  12 maja 2016 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała  Aneks do umowy niezabezpieczonej pożyczki, zawartej w dniu 1 sierpnia 2014 roku na kwotę 2 000 000 000 PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.

Aneks wydłuża okres dostępności pożyczki o 12 miesięcy. Po podpisaniu Aneksu okres dostępności pożyczki wynosi 34 miesiące licząc od dnia 1 sierpnia 2014 roku tj. od daty  zawarcia umowy pożyczki.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.)

Newsletter email list: