Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o.

wtorek, 06 Lipiec, 2010
Raport nr 25/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2010 roku złożony został do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o likwidację spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.) z siedzibą w Polkowicach. W dniu 5 lipca 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. podjęło uchwałę o postawieniu spółki w stan likwidacji oraz wyborze likwidatora w osobie Pana Krzysztofa Brzostka. 

DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.) jako właściciel 98,05 % udziałów spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. postanowił wzmocnić swój potencjał serwisowy poprzez przejęcie pracowników FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. Działania związane z przejęciem pracowników FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o. oraz likwidacją spółki stanowią element restrukturyzacji i porządkowania Grupy Kapitałowej i zwiększania potencjału serwisowego DFM ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)