Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Ecoren DKE Sp. z o.o.

środa, 03 Kwiecień, 2013
Raport nr 11/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ecoren DKE Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji oraz powołało likwidatora w osobie dotychczasowego Prezesa Zarządu spółki, Pana Andrzeja Gruszczyńskiego. 
Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego złożony zostanie do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2013 r. 

100% udziałów w kapitale zakładowym Ecoren DKE Sp. z o.o. posiada KGHM Ecoren S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)