Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

czwartek, 30 Czerwiec, 2016
25/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.

Likwidatorem Funduszu jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 28 czerwca 2016 r., a jej zakończenie planowane jest do dnia 30 września 2016 r.

29 czerwca 2016 r., w związku z rozpoczęciem likwidacji, został złożony wniosek o wpisanie zmian w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy.

Jedynym Uczestnikiem Funduszu jest KGHM Polska Miedź S.A.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Newsletter email list: