Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM II FIZAN

środa, 19 Czerwiec, 2013
Raport nr 21/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (KGHM II FIZAN), podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.

Likwidatorem KGHM II FIZAN jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (KGHM TFI S.A.) z siedzibą we Wrocławiu. Wniosek o likwidację KGHM II FIZAN został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w dniu 19 czerwca 2013 r.

Jedynym Uczestnikiem Funduszu jest KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).