Otwarcie postępowania likwidacyjnego „BIOWIND” sp. z o.o.

wtorek, 31 Grudzień, 2013
Raport nr 40/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 31 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „BIOWIND” sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji oraz powołało likwidatora w osobie dotychczasowego Prezesa Zarządu spółki, Pani Joanny Ślęzak-Młynarczyk. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego złożony zostanie do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 stycznia 2014 r.

Spółka „BIOWIND” sp. z o.o. nie podjęła działalności operacyjnej. 100% udziałów w kapitale zakładowym „BIOWIND” sp. z o.o. posiada „Energetyka” Sp. z o.o. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).