Otrzymanie dokumentu zatytułowanego „Offer Notice” od Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation

czwartek, 14 Październik 2021 - 7:00PM
39/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 7 października 2020 r., że  otrzymał dokument  „Offer Notice” sporządzony przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation („Sumitomo”). Dokument został przedstawiony Spółce w związku z zamiarem sprzedaży całości udziałów Sumitomo w spółce joint venture Sierra Gorda SCM („Sierra Gorda”) na rzecz australijskiej grupy górniczej South32.

Dokument podlega analizie z perspektywy przysługującego Spółce prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Sierra Gorda należących do Sumitomo.  O decyzji w powyższej kwestii Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Newsletter email list: