Ogłoszenie upadłości spółki Vivid.pl S.A.

poniedziałek, 06 Październik, 2008
Raport nr 48/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 29 września 2008 roku ogłosił upadłość spółki Vivid.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów w kapitale zakładowym Vivid.pl S.A. posiada Telefonia DIALOG S.A. - jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Sąd wyznaczył sędziego komisarza - SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka masy upadłości - Jacka Filiksa. 

Uprawomocnienie postanowienia o upadłości nastąpi 10 października 2008 roku. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)